VoorwaardenAlgemene voorwaarden van

Xmarket, waar st-pan-european.nl een onderdeel van is, gevestigd te Hoogeveen, kantoor houdende aan De Wrongel 19, 7908 NZ Hoogeveen, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Noord-Nederland onder nummer 27230071.

1. Algemeen

1.1 Deze voorwaarden gelden met uitsluiting van enige andere voorwaarden voor alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten via st-pan-european.nl, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
1.2 Onder koper wordt verstaan elke wederpartij die een natuurlijke of rechtspersoon is.
1.3 Eventuele afwijkingen op deze voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.
1.4 Indien acceptatie van een bestelling van een bepaald artikel om welke reden dan ook niet mogelijk blijkt te zijn, zal Xmarket in overleg met koper trachten een wat betreft prijs en kwaliteit vergelijkbaar artikel te leveren. De bestelling zal na overeenstemming in aangepaste vorm worden geaccepteerd.
1.5 Bij het bestellen worden deze algemene voorwaarden door Xmarket elektronisch aan koper aangeboden. Koper is zelf verantwoordelijk voor het eventueel uitprinten of opslaan van de algemene voorwaarden.

2. Aanbiedingen

2.1 Alle aanbiedingen van Xmarket zijn vrijblijvend en geschieden onder voorbehoud van de beschikbaarheid van de artikelen. Xmarket kan niet aansprakelijk gesteld worden voor afwijkingen in prijzen, afbeeldingen en teksten.
2.2 Xmarket kan niet aan zijn aanbiedingen worden gehouden indien koper, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen van Xmarket zijn gebaseerd op levering af zijn bedrijf, in Euro's, inclusief Nederlandse omzetbelasting en exclusief verzendkosten en andere heffingen van overheidswege.
3.2 Xmarket is ook na het tot stand komen van de overeenkomst bevoegd wijzigingen in het tarief van de omzetbelasting en eventuele andere belastingen en/of heffingen door te berekenen.

4. Betaling en terugbetaling

4.1 Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen dient betaling van het totaalbedrag van de bestelling, met vermelding van het 10-cijferige bestelnummer en ingeval van elektronische betaling ook met vermelding van naam en adres, plaats te vinden door middel van vooruitbetaling op de bankrekening van Xmarket of via Ideal of PayPal. Voor Ideal zijn de betaalkosten € 0,35 en voor PayPal 1,9% van het totaalbedrag. Dit vanwege door ons te betalen provisie.

4.2 Indien koper een bedrag vooruitbetaald heeft en indien de overeenkomst waarop die vooruitbetaling betrekking heeft niet tot stand komt of op basis van het herroepingsrecht ontbonden wordt, zal Xmarket zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen het betaalde bedrag, met uitzondering van de verzendkosten van de zending, terugbetalen.

5. Overeenkomst

5.1 De overeenkomst tussen Xmarket en koper komt tot stand op het moment waarop Xmarket van koper via e-mail het bestelformulier met correcte gegevens heeft ontvangen, koper van Xmarket op het opgegeven e-mail adres de bevestiging van de bestelling heeft ontvangen en Xmarket van koper de betaling van het volledige bedrag van de bestelling met correcte betalingsgegevens heeft ontvangen.
5.2 Wanneer Xmarket de betaling van het totaalbedrag van de bestelling niet binnen 10 werkdagen na plaatsing van de bestelling heeft ontvangen, heeft Xmarket het recht de bestelling met onmiddellijke ingang te annuleren. Xmarket brengt koper hiervan per e-mail op de hoogte.

6. Levering

6.1 Xmarket aanvaardt alleen bestellingen die vanuit Nederland geplaatst zijn en levert alleen binnen Nederland.
6.2 Tenzij anders overeengekomen, geschiedt levering af het bedrijf van Xmarket. Xmarket zorgt voor verzending per post of levering op enige andere wijze ter keuze van Xmarket, voor rekening en risico van koper.
6.3 Verzending per post of levering op enige andere wijze vindt eerst plaats, nadat Xmarket van koper de betaling van het totaalbedrag van de bestelling met correcte betalingsgegevens heeft ontvangen.
6.4 Xmarket levert de gekochte artikelen binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling op het door koper opgegeven afleveradres af, mits op voorraad. De eigendom van de artikelen gaat over op het moment van levering.
6.5 Koper is verplicht de gekochte artikelen af te nemen op het moment waarop hem deze ter beschikking staan of aan hem ter hand worden gesteld.
6.6 Indien koper de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies, noodzakelijk voor de levering, zullen de voor levering bestemde artikelen worden opgeslagen voor risico van koper nadat Xmarket hem heeft verwittigd. Koper zal in dat geval alle aanvullende kosten verschuldigd zijn.
6.7 Indien Xmarket gegevens behoeft van koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan Xmarket ter beschikking heeft gesteld.
6.8 Indien Xmarket een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een opgegeven levertijd, zoals opgenomen onder 6.4, is dan ook nimmer een fatale termijn.
6.9 Xmarket hanteert een maximale levertijd van 30 dagen na ontvangst van de betaling. Indien levering binnen 30 dagen na ontvangst van de betaling om welke reden dan ook niet mogelijk is, ontvangt koper hiervan uiterlijk 3 weken na ontvangst van de betaling een bericht van Xmarket. Koper heeft in dat geval het recht om de bestelling, binnen 7 dagen na ontvangst van het bericht van Xmarket, zonder kosten te annuleren, tegen terugbetaling van het reeds betaalde.
6.10 Xmarket is nimmer aansprakelijk voor schade als gevolg van overschrijding van levertijden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van Xmarket.
6.11 Xmarket is gerechtigd de aflevering in gedeelten na te komen. De extra kosten van de deellevering of nalevering zijn voor rekening van Xmarket.

7. Herroepingsrecht

7.1 Koper heeft het recht zonder opgave van redenen en zonder enige verplichting een artikel terug te zenden aan Xmarket binnen een periode van 14 kalenderdagen, vanaf de dag na ontvangst van het artikel door of namens koper. De kosten en het risico van de retourzending zijn voor rekening van koper.
7.2 Koper kan alleen daadwerkelijk gebruik maken van zijn herroepingsrecht indien het artikel compleet, onbeschadigd, ongebruikt is en in de originele verpakking teruggezonden wordt. Tevens dient een kopie van de afleveringsbon bijgesloten te zijn.
7.3 Het herroepingrecht geldt niet voor tweedehands artikelen.

8. Onderzoek, reclames

8.1 Koper is verplicht artikelen op het moment van levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken.
8.2 Reclamering ter zake van gebreken in artikelen dient schriftelijk, gemotiveerd, met overlegging van een kopie van de afleveringsbon en zo spoedig mogelijk te geschieden doch uiterlijk binnen 5 werkdagen na aflevering ofwel - bij niet zichtbare gebreken - binnen 14 werkdagen nadat de gebreken redelijkerwijs konden worden geconstateerd, doch uiterlijk binnen de garantietermijn. Na afloop van de garantietermijn is Xmarket gerechtigd alle kosten voor vervanging, inclusief administratie-, verzend en voorrijkosten in rekening te brengen.
8.3 Wenst koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt dat met voorafgaande toestemming van Xmarket en op de wijze zoals door Xmarket aangegeven.
8.4 Beantwoorden de afgeleverde artikelen niet aan de overeenkomst dan is Xmarket naar zijn keuze slechts gehouden tot aflevering van het ontbrekende of vervanging van de afgeleverde artikelen.
8.5 Artikel 8 is niet van toepassing op tweedehands artikelen.

9. Garantie

9.1 Xmarket geeft op de door haar aan koper geleverde artikelen de fabrieksgarantie. De afleveringsbon geldt als garantiebewijs. Xmarket is daarbij slechts gehouden tot het kosteloos vervangen van de artikelen.
9.2 Deze garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Xmarket, koper of derden wijzigingen hebben aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan het artikel of dit hebben aangewend voor doeleinden waarvoor het artikel niet bestemd is.

10. Aansprakelijkheid

10.1 Xmarket kan slechts aansprakelijk gehouden worden voor schade, die aan zijn opzet of grove schuld is toe te rekenen, dan wel ontstaan is door omstandigheden die op grond van dwingendrechtelijke regels voor zijn risico komen.
10.2 Omstandigheden, die in ieder geval niet voor risico van Xmarket komen zijn: werkstaking, werkliedenuitsluiting, ziekte, in-, uit- en/of doorvoerverbod, transportproblemen, niet nakoming van de verplichtingen door toeleveranciers, storingen in de productie, natuur- en/of kernrampen en oorlog en/of oorlogsdreiging, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, schuld van Xmarket, behoudens opzet of grove schuld.
10.3 Indien Xmarket gehouden is tot vergoeden van schade dan is deze beperkt tot het maximum dat in het voorkomende geval door de verzekeraar van Xmarket wordt uitgekeerd.

11. Persoonsgegevens

11.1 Xmarket zal behoorlijk en zorgvuldig en in overeenstemming met de bepalingen van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG), omgaan met de door koper verstrekte gegevens.
11.2 De door koper verstrekte gegevens zullen door Xmarket alleen in een intern systeem gebruikt worden, voor de uitvoering van de bestelling en nog zo lang bewaard worden als nodig is voor de behandeling van eventuele klachten naar aanleiding van de uitvoering van de bestelling.
11.3 De door koper verstrekte gegevens zullen nooit aan derden worden verstrekt.
11.4 Xmarket zal de persoonlijke gegevens van koper niet gebruiken voor mailing van aanbiedingen of acties.
11.5 Koper kan te allen tijde schriftelijk verzoeken de geregistreerde gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Koper dient hiervoor een (kopie van een) geldig legitimatiebewijs te overleggen aan Xmarket. Xmarket zal binnen 1 werkdag na ontvangst van een verzoek, een afspraak maken voor het inzien van de gegevens of de gegevens wijzigen of uit het systeem verwijderen.

12. Ontoerekenbare tekortkoming

12.1 Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
12.2 Onder ontoerekenbare tekortkoming wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Xmarket geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Xmarket niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Xmarket worden daaronder begrepen.
12.3 Xmarket heeft ook het recht zich op ontoerekenbare tekortkoming te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Xmarket zijn verbintenis had moeten nakomen.
12.4 Partijen kunnen gedurende de periode dat de ontoerekenbare tekortkoming voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 60 dagen is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten tussen Xmarket en koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.
13.2 Geschillen worden zoveel mogelijk in onderling overleg opgelost. Indien dat niet mogelijk blijkt te zijn, heeft de Nederlandse rechter rechtsmacht en is de rechter in het arrondissement waar Xmarket is gevestigd bevoegd, tenzij Xmarket voor de rechter van de woon- respectievelijk vestigingsplaats van koper kiest.